Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN F&D JANSSEN v.o.f. GEDEPONEERD BIJ DE KvK TE EINDHOVEN ONDER NUMMER 17097183

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden van F&D Janssen vof verder te noemen F&D Janssen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en diensten evenals op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires;

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen F&D Janssen en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van F&D Janssen.

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door F&D Janssen niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door F&D Janssen is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door F&D Janssen desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht.

2.2. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief evenals de mededelingen betreffende technische hoedanigheden. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden F&D Janssen niet.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat F&D Janssen de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van F&D Janssen en deze algemene voorwaarden.

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door F&D Janssen bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd kan door de wijziging komen te vervallen.

3.3. Het onder- en weder verhuren van de gehuurde goederen is niet toegestaan zonder toestemming van F&D Janssen.

3.4. F&D Janssen heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien naar zijn oordeel, de gehuurde goederen door de wederpartij niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 4. PRIJZEN en BORG
4.1. De wederpartij is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan F&D Janssen een door hem vast te stellen waarborgsom te geven of over te maken op aangegeven bankrekeningnummer.

4.2. F&D Janssen behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, zo ook de kosten van reparatie en reiniging.

4.3. Alle prijsopgaven en de prijzen die F&D Janssen in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW, brandstof en verzekeringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn transport kosten verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de gehuurde goederen verder voor verantwoording van de wederpartij.

Artikel 5. BETALING
5.1. Betaling (inclusief borg) dient te geschieden door middel van vooruitbetaling en uiterlijk vijf dagen voor aanvang van het evenement. Wanneer betaling middels facturatie is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van binnen acht dagen na factuurdatum.

5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is F&D Janssen alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 2 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4. Alle door F&D Janssen gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

5.5. Binnenkomende betalingen strekken in mindering op de oudste openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, ongeacht een andere verklaring van de wederpartij.

Artikel 6. ANNULERING
In geval van annulering (bij huur) tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode door wederpartij zijn alle door F&D Janssen ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 50% van de huursom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door F&D Janssen ten gevolge van de annulering geleden schade. Indien de annulering geschiedt tot 2 dagen voor aanvang van de huurperiode is 75% van de huursom verschuldigd en daarna de volledige huursom.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging (huurovereenkomst) genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is F&D Janssen pas na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit F&D Janssen kan worden toegerekend;
- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens F&D Janssen tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij F&D Janssen niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. F&D Janssen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.2. F&D Janssen is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij F&D Janssen.

8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het F&D Janssen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het F&D Janssen worden verstrekt.  

8.4. De wederpartij dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken;

a) De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, Buma rechten en beschikkingen) en verzekeringen tegen schade en diefstal;

b) Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines (220V/380V, 16Amp), verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie binnen een redelijke afstand.

Artikel 9. DEUGDELIJKHEID EN VEILIGHEID
9.1. F&D Janssen garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn.

9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat het F&D Janssen in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten.

9.3. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, dient wederpartij F&D Janssen hiervan direct in kennis te stellen.

Artikel 10. KEURING
10.1. De zaken worden voor de aflevering door F&D Janssen gecontroleerd. Wederpartij is eveneens verplicht het gehuurde te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij het gehuurde van F&D Janssen in goede staat heeft ontvangen en zal de wederpartij aansprakelijk zijn voor de na retourneren van het gehuurde geconstateerde beschadigingen en/of defecten. Mocht het gehuurde tijdens de huurperiode beschadigen en/of defect gaan, dan wordt de F&D Janssen hiervan onverwijld (tijdens de huurperiode) op de hoogte gebracht. De wederpartij is gehouden het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor hetgeen het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken en te bewaken.

10.2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor dagelijkse controle van de gehuurde goederen en het normale onderhoud. Onder normaal onderhoud wordt verstaan:

- Minimaal één maal per etmaal voor het starten controleren van het oliepeil en zonodig bijvullen tot de markering met het door F&D Janssen aangegeven type olie;

- Dagelijks controleren van het koelvloeistofpeil en zonodig bijvullen tot vereist niveau;

- Voortdurend controleren van het gehuurde aggregaat op afwijkende geluiden, lekkage of andere afwijkingen.

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
11.1. F&D Janssen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

- wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

- faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

- een onderhands akkoord wordt aangeboden;

- op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van F&D Janssen passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade (waaronder bedrijfsschade), welke gedurende de huurtijd aan de gehuurde goederen al dan niet met schuld van de wederpartij en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.

12.2. F&D Janssen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van F&D Janssen of leidinggevende ondergeschikten.

12.3. F&D Janssen evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

12.4. F&D Janssen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

Artikel 13. OVERMACHT
13.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van F&D Janssen , al dan niet ten tijde van het aangaan van de (huur)overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van F&D Janssen kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door F&D Janssen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

13.2. Overmacht geeft F&D Janssen het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
15.1. De vestigingsplaats van F&D Janssen is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens F&D Janssen moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

15.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van F&D Janssen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en F&D Janssen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.